Κενό

0,00 €

Καταστατικό καταναλωτικού – παραγωγικού συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης

              

 

ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ»

Α.Φ.Μ.  997350810

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 139656404000

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1

Ίδρυση - Διάρκεια

Κωδικοποιείται το καταστατικό του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, την 16η Ιουλίου του έτους 2016, και ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις της συνεταιριστικής νομοθεσίας (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), τις διατάξεις περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ανάπτυξης των φορέων (Ν. 4430/2016, όπως  σήμερα ισχύει) και τους ορισμούς του καταστατικού αυτού.

Ο παρόν Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

Άρθρο 2

Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος – Σφραγίδα

1. Η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

2. Στις συναλλαγές του ο Συνεταιρισμός θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «το Κουκούλι». Ο Συνεταιρισμός θα φέρει σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται: «Κα.Πα.Συν. Κουκούλι, Θεσσαλονίκη 2016».

3. Στις διεθνείς συναλλαγές του ο Συνεταιρισμός θα χρησιμοποιεί την επωνυμία “CONSUMER PRODUCTIVE COOPERATIVE KOYKOYLI THESSALONIKIS” και τον διακριτικό τίτλο  “KOYKOYLI”.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα του Συνεταιρισμού είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ορίζεται η ακριβής διεύθυνση κατά οδό και αριθμό των γραφείων του Συνεταιρισμού.

2. Με απόφαση της γενικής του συνέλευσης ο Συνεταιρισμός μπορεί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του να ιδρύει και να διατηρεί κατάστημα ή υποκαταστήματα μεταπώλησης, εργαστήρια παραγωγής, μεταποίησης και καλλιέργειες οπουδήποτε.

Άρθρο 4

Αρχές - Σκοπός

Ο Συνεταιρισμός διέπεται από τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές όπως αυτές είναι αναγνωρισμένες από το διεθνές και εθνικό δίκαιο:

1η) Την εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή των μελών του συνεταιρισμού.

2η) Τη δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών του συνεταιρισμού.

3η) Την οικονομική συμμετοχή των μελών του συνεταιρισμού.

4η) Την αυτονομία και ανεξαρτησία του συνεταιρισμού.

5η) Την εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση των μελών του συνεταιρισμού.

6η) Την συνεργασία μεταξύ των κοινού σκοπού συνεταιρισμών.

7η) Το ενδιαφέρον του συνεταιρισμού για την κοινότητα.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η συλλογική και Κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016).

Ειδικότερα, ο σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης ο Συνεταιρισμός ασκεί δραστηριότητες οι οποίες:

α. προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β. συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ. προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά,

Συγκεκριμένα, ο Συνεταιρισμός θα αναπτύσσει δραστηριότητες ιδιαίτερα  καταναλωτικού, αγροτικού, μεταποιητικού, μεταφορικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με βάση τις αρχές τις οικολογίας, της απομεγένθυνσης, και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Ειδικότερα:

 α) Οι καταναλωτές να έχουν άμεση γνώση της ποιότητας των προϊόντων που καταναλώνουν, να ασκούν έλεγχο στον τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής και να έχουν άμεση επαφή με τους παραγωγούς αναπτύσσοντας αμοιβαίες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης. 

β) Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό να έχουν δικά τους υποκαταστήματα και σημεία μεταπώλησης και να διαθέτουν τα προϊόντα που παράγουν στους καταναλωτές χωρίς να εξαρτούνται από τους μεσάζοντες της αγοράς. Να εφαρμόσουν στην πράξη τη λογική «από το χωράφι στο τραπέζι». Να αποκτήσουν τις δικές τους υποδομές στην πόλη που θα στηρίζουν την οικολογική καλλιέργεια. Να έχουν καλύτερες για τους ίδιους τιμές πώλησης και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν καλύτερες για τους καταναλωτές τιμές αγοράς των προϊόντων τους. Να έχουν τον πλήρη έλεγχο της εργασίας τους όχι μόνο στο πως παράγουν τα προϊόντα τους αλλά και στο πως αυτά διατίθενται και φτάνουν στους καταναλωτές.

γ) Ο συνεταιρισμός να συμβάλει στην διάδοση και έμπρακτη στήριξη της οικολογικής καλλιέργειας και την αφύπνιση της καταναλωτικής συνείδησης. Να πετύχει την αλληλοβοήθεια των μελών του και την στήριξη νέων παραγωγών οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να στραφούν προς την κατεύθυνση της οικολογικής καλλιέργειας.  Να διαδώσει και να ενημερώσει την αγροτική και καταναλωτική κοινωνία την αξία της χειραφέτησης της παραγωγής από τις μεγάλες μονοκαλλιέργειες και την συμβατική παραγωγή. Να επιμορφώσει το κοινό για την βλαπτικότητα της χρήσης χημικών φαρμάκων και λιπασμάτων στη φύση και τον άνθρωπο και να ενθαρρύνει τους γεωργούς προς την αντίληψη της πολυκαλλιέργειας με οικολογικούς και φυσικούς τρόπους και την υποστηριζόμενη αλληλέγγυα γεωργία. Να συμβάλει στην δημιουργία οικολογικών παραγωγικών μονάδων και καλλιεργειών, είτε ως αποκλειστικός ιδιοκτήτης είτε δια μέσου της συνεργασίας με παραγωγούς και καταναλωτές.

Άρθρο 5

Μέσα επίτευξης του σκοπού

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:

α)  Να προμηθεύεται και διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά οικολογικής – βιολογικής παραγωγής και καλλιέργειας.

β)  Να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του και προς τρίτους.

γ) Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων, ιδιαίτερα αντίστοιχων κοινωνικών οργανώσεων, κάθε είδους έργο (προμηθευτικό, μεταφορικό κλπ.).

δ) Με απόφαση της γενικής του συνέλευσης ο Συνεταιρισμός να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή καταστήματα πώλησης, παραγωγικές ή μεταποιητικές μονάδες και αγροτικές καλλιέργειες ή εκτροφές οπουδήποτε.

ε) Να  λειτουργεί πρατήριο τροφίμων και προϊόντων, χώρο εστίασης και αναψυχής με προϊόντα των παραγωγών του συνεταιρισμού.

ζ) Να διοργανώνει εκδηλώσεις και ομιλίες.

στ) Να συμπράττει με άλλους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για οικονομικούς σκοπούς. Για τη σύμπραξη απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των συμπραττόντων Φορέων. Οι μορφές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Φορέων θα περιλαμβάνουν:
1) τη σύναψη συμβάσεων για την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών,
2) τη σύσταση κοινοπραξιών, δευτέρου ή ανωτέρου βαθμού συνεταιρισμών, ευρωπαϊκών συνεταιρισμών ή ευρωπαϊκών ομίλων και δικτύων οικονομικής συνεργασίας με διακριτή νομική προσωπικότητα. Η σύσταση και λειτουργία των ανωτέρω συμπράξεων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4430/2016,  και οι συμπράξεις καθίστανται Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Μέλη του Συνεταιρισμού

1. Η συμμετοχή στο Συνεταιρισμό είναι ανοιχτή χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ. Η είσοδος νέου μέλους γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβολή της καθορισμένης μερίδας και εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το μέλος χάνει την ιδιότητά του μετά από οικειοθελή αποχώρηση, αποβολή του από το Συνεταιρισμό ή θάνατο.

3. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία υποστηρίζουν τους σκοπούς του Συνεταιρισμού καθώς και οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν.

4. Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που είναι ενήλικες δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και είναι διαχειριστές της περιουσίας τους.

5. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ ή β’ βαθμού, Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 7

Εγγραφή μέλους

1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό μετά την  σύστασή του, απαιτείται υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας.

2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ). Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή της αίτησης. Ειδικά για την συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάδειξή τους σε όργανα διοίκησης ή ελέγχου του Συνεταιρισμού, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έγκριση της εγγραφής των νέων μελών από τη Γενική Συνέλευση.

3. Στην περίπτωση μη αποδοχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της αίτησης εγγραφής μέλους, αποφασίζει επί του θέματος της εγγραφής ή μη η Γενική Συνέλευση. Η σχετική απόφασή της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)

4. Ο Συνεταιρισμός διακινεί προϊόντα μόνο από παραγωγούς ή ομάδες και  συνεταιρισμούς παραγωγών εγγεγραμμένους ως μέλη καθώς και προϊόντα από συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, εγγράφει παραγωγούς στο συνεταιρισμό και αποδέχεται την διακίνηση των προϊόντων τους στο πρατήριό του με βάση τα κριτήρια α) της βιολογικής πιστοποίησης, β) της οικολογικής και φυσικής καλλιέργειας και γ) τα κριτήρια εισαγωγής προϊόντων για τα προϊόντα όπως περιγράφεται στο παράρτημα «Κριτήρια εισαγωγής προϊόντων» του κανονισμού λειτουργίας. Την οριστική αποδοχή των μελών και των παραγωγών του πρατηρίου την επικυρώνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8

Αποχώρηση, Μεταβίβαση και Διαγραφή μέλους

1. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Συνεταιρισμό εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της οικονομικής χρήσης, ήτοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

2.    Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της κάθε εγγραφής νέου μέλους στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνέλευση. Σε περίπτωση μη αποδοχής μέλους στο συνεταιρισμό επιστρέφονται άμεσα τα 500 ευρώ της συνεταιριστικής μερίδας. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση που συστηματικά παραβαίνει τις υποχρεώσεις του και με τη συμπεριφορά του βλάπτονται τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται με απόφασή του να εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση διαγραφής μέλους του συνεταιρισμού και να εξηγήσει τους λόγους της. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει άμεσα χωρίς την τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, διαγράφονται εκείνοι οι παραγωγοί που απειλούν με τη δραστηριότητά τους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον ή παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη παραγωγοί ή συσσωματώσεις παραγωγών οι οποίοι αποδεδειγμένα παραβιάζουν τις αρχές του συνεταιρισμού έτσι όπως αυτές καταγράφονται στο άρθρο 7 παρ. 4. Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Συνεταιρισμού. Διαγράφονται επίσης μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού για κομματικό, οικονομικό ή άλλο ιδιοτελές όφελος. Για να απορρίψει η γενική συνέλευση αίτηση του νέου μέλους ή να διαγράψει παλιό με βάση τα παραπάνω απαιτείται γενική συνέλευση με απαρτία 50% των μελών του συνεταιρισμού και με πλειοψηφία άνω του 50%.

3. Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί συνεταιριστική μερίδα χωρίς να είναι κάποιος μέλος του συνεταιρισμού. Επομένως, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί μερίδα σε μέλος οικογένειας  αποχωρούντα, αν  αυτό δεν γίνει μέλος του συνεταιρισμού.

4.   Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, η συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται στους νόμιμους κληρονόμους του θανόντος.

5. Μεταβίβαση της μερίδας προς τρίτο γίνεται πάντα με τη διαδικασία της εισδοχής νέων μελών. Η συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται σε τρίτο μόνο αν έχει τα νόμιμα προσόντα να γίνει μέλος αστικού συνεταιρισμού και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η μεταβίβαση συντελείται με την καταχώρισή της στο μητρών συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρείται στο μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ. 

6. Στα αποχωρούντα κατά τα ανωτέρω μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που εισέφεραν το αργότερο τρείς (3) μήνες από την έγκριση του ισολογισμού  της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μελών

1.   Το κάθε μέλος του Συνεταιρισμού έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχει και να εκλέγει και εκλέγεται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει με δικές του δαπάνες αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η συμμετοχή των μελών στα όργανα του Συνεταιρισμού και στις Επιτροπές που συστήνουν η Γ.Σ. των μελών ή το Δ.Σ. είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται για το έργο της αποζημίωση.

3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοί του με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία,  και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Υπόχρεος για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι ο Συνεταιρισμός.  Οι εργαζόμενοι του Συνεταιρισμού λαμβάνουν για ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία, ίση μεταξύ τους αμοιβή, υπό τον όρο της μη καταστρατήγησης των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση,  εφαρμόζεται σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός  δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και σε οποιαδήποτε μορφή σύμπραξης δύο ή περισσοτέρων  φορέων ΚΑΛΟ.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις και Ευθύνες μελών

1.    Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α.     Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

β.   Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων του Συνεταιρισμού και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.

2.   Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού προς τρίτους εις ολόκληρο και μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους μερίδας.

3.  Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μελών με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων, εφόσον συγκροτείται απαρτία, είναι δυνατό να προβλέπεται ειδική εισφορά των μελών για την αγορά περιουσιακών στοιχείων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 11

Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού

Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται σε επόμενα άρθρα αποτελείται από :

α.      Τις συνεταιριστικές μερίδες

β.      Το τακτικό αποθεματικό

γ.      Το έκτακτο αποθεματικό

Άρθρο 12

Πόροι του Συνεταιρισμού

Οι πόροι του Συνεταιρισμού προέρχονται από :

α.      Επιχορηγήσεις από Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον δεν περιορίζουν την αυτόνομη λειτουργία του και την επίτευξη των σκοπών του.

β.      Κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν περιορίζουν την αυτόνομη λειτουργία του και την επίτευξη των σκοπών του.

γ.      Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων.

Άρθρο 13

Συνεταιριστική Μερίδα

1.  Κάθε μέλος εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (500€). Το κάθε μέλος μπορεί να  αποκτά έως πέντε προαιρετικές μερίδες πέραν της μίας  υποχρεωτικής. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με της υποχρεωτικής δηλαδή πεντακόσια ευρώ (500€). Όσα μέλη ενεγράφησαν στον Συνεταιρισμό πριν τη θέση σε ισχύ της  παρούσας  τροποποίησης – κωδικοποίησης και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι σήμερα, οφείλουν να καταβάλλουν στον Συνεταιρισμό  σε εξήντα (60) ημέρες από την δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, το ποσό που υπολείπεται των μερίδων που κατέχουν, ώστε έκαστη εξ αυτών (των μερίδων) να ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Διαφορετικά, το Δ.Σ. με απόφασή του εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση την διαγραφή του, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψή της. 

2. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

3.  Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο γίνεται με τους όρους του άρθρου  8 παρ. 4. Όλες οι μερίδες του Συνεταιρισμού καταχωρούνται στο οικείο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του Συνεταιρισμού, καθώς και στο μητρώο φορέων ΚΑΛΟ.

4. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τυχόν προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

Άρθρο 14

Τακτικό αποθεματικό – διαχείριση κερδών

1.   Μετά το πέρας του ισολογισμού κάθε έτους σε περίπτωση που προκύπτει πλεόνασμα των καθαρών κερδών κάθε χρήσης, αυτό μοιράζεται ως εξής: α. Ποσοστό 5 % διατίθεται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) Το 35% αποδίδεται  στους εργαζόμενους, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε νέες θέσεις εργασίας και διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, δηλαδή τις εν γένει οικονομικές ή κοινωφελείς δραστηριότητές του και γ) το υπόλοιπο διατίθεται για την δημιουργία νέων θέσεων και τη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας του συνεταιρισμού.

2.  Ο Συνεταιρισμός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Από το καταστατικό απαγορεύεται κάθε διανομή κερδών στα μέλη που δεν είναι εργαζόμενοι. Από την πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται τα κέρδη που προκύπτουν από τις συναλλαγές των μελών με το συνεταιρισμό, τα οποία και καλούνται πλεόνασμα. Για το σχηματισμό του πλεονάσματος τηρείται διακριτός λογαριασμός.

Άρθρο 15

Έκτακτο αποθεματικό

Το έκτακτο αποθεματικό είναι το κεφάλαιο που δημιουργείται με σκοπό να καταστήσει τον Συνεταιρισμό οικονομικά ανεξάρτητο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, με παρακράτηση κατά περίπτωση, ποσοστού επί των καθαρών κερδών. Το έκτακτο αποθεματικό χρησιμοποιείται κατά βάση για τη χρηματοδότηση, επενδύσεων και εργασιών του Συνεταιρισμού (εκτός αν η γενική συνέλευση με απόφασή της ορίσει άλλη ή άλλες  χρήσεις), ή προστίθενται τυχόν επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις που εισφέρονται για το σκοπό αυτό κατά το άρθρο 12 του καταστατικού αυτού».

Άρθρο 16

Χρήση - Ισολογισμός

1. Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και αρχίζει την 1-1 και λήγει την 31-12 κάθε έτους. 

2. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και τον Προϋπολογισμό και τους υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων συντάσσει αναλυτική έκθεση ελέγχου.

4.  Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα του νομού όπου ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του.

Άρθρο 17

Διαχείριση κερδών

1. Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, και εφόσον τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις του Άρθρου 14 και 15 και συνεχίσει να υπάρχει πλεόνασμα αυτό διατίθεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για τους σκοπούς του συνεταιρισμού.

2.  Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται είτε από το έκτακτο Αποθεματικό και αν αυτό δεν επαρκεί από το Τακτικό Αποθεματικό είτε με επιβάρυνση των μελών κατ’ αναλογία από τις συνεταιριστικές τους μερίδες.

Άρθρο 18

Βιβλία του Συνεταιρισμού

Ο συνεταιρισμός τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

Α) Βιβλίο ταμείου νόμιμα θεωρημένου από την αρμόδια αρχή.

Β) Ημερολόγιο, βιβλίο απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας και βιβλίο αλληλογραφίας ( πρωτόκολλο ).

Γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ.

Δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.

Ε) Βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων.

ΣΤ) Βιβλίο μητρώου μελών του συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, τα στοιχεία ταυτότητας των μελών και η ημερομηνία αποχώρησης ή διαγραφής των μελών.

Ζ) Βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον ΚΦΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει την αρχή «ένα πρόσωπο-μία ψήφος». Η διοίκηση και ο έλεγχος του Συνεταιρισμού είναι υπόθεση των μελών του και βασίζεται στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. H διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Η Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις  με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού και του νόμου.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και την ημερήσια διάταξη, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών.

3. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν και ισχύουν όλα. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν  από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) ή fax ή ανάρτηση στην ιστοσελίδα των μελών του συνεταιρισμού ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

4. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστο μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει απαρτία  η γενική συνέλευση  συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες,  χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής διάταξης εφόσον παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) των μελών. Αν δεν υπάρξει πάλι απαρτία τότε η συνεδρίαση γίνεται μετά από επτά ημέρες χωρίς πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει ανεξάρτητα των παρόντων μελών αρκεί να μην είναι κατώτερος των επτά (7).

5. Η γενική συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών, η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των παρισταμένων μελών.

6. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης υπάγονται ιδίως:  

α)     Η τροποποίηση του καταστατικού.

β)     Η συγχώνευση, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

γ)    Η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας  του Συνεταιρισμού  και Ειδικών Κανονισμών εργασίας του προσωπικού.

δ)     Η απόφαση για συμμετοχή σε Ένωση Συνεταιρισμών και Φορέων ΚΑΛΟ και η αποχώρηση από αυτούς.

ε)   Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του, ιδίως της από κοινού παροχής αγαθών και υπηρεσιών με άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.

στ)   Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

ζ)  Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιους Κ.Σ. του αυτού σκοπού.

η)     Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

7. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που ψήφισαν.

8. Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δε συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων

Άρθρο 20

Αποφάσεις Αυξημένης Πλειοψηφίας

Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της μερίδας ή της ευθύνης των μελών, τον αποκλεισμό του μέλους, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του Εποπτικού συμβουλίου και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού στα όργανα συμμετοχής του. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν τα δύο τρίτα των μελών. Στα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 21

Εφορευτική Επιτροπή

Τις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

Άρθρο 22

Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εκλογή των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αποκλειομένων των συνδυασμών, και υποψηφιότητες οι οποίες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν υποψηφίους μέχρι τρείς (3) του αριθμού των εκλεγομένων, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου.

2. Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης είναι λευκά. Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς περισσότερους από τρείς (3) είναι άκυρα. Η σειρά των εκλεγομένων συμβούλων προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν, αρχίζοντας από τον πρώτο σε σταυρούς. Οι μη εκλεγέντες είναι  επιλαχόντες.

Άρθρο 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η πενταμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ισχύσει από τις αμέσως επόμενες, της παρούσας κωδικοποιήσεως, αρχαιρεσίες.

2. Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο, τον/την γραμματέα, τον/την ταμία. Το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώριση στο προβλεπόμενο από το σχετικό νόμο, Μητρώο.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο χρόνια και η άσκηση του έργου τους είναι τιμητική και όχι αμειβόμενη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διατελέσει ο ίδιος,  μέχρι δύο (2) συνεχόμενες θητείες, χωρίς δικαίωμα επανεκλογής του για τρίτη συναπτή φορά. Το άνω εκλογικό κώλυμα, δεν ισχύει για τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω θα ισχύσουν από τις αμέσως επόμενες, της παρούσας κωδικοποιήσεως, αρχαιρεσίες.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε Τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει o πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

5. Το διοικητικό συμβούλιο υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας και των Ειδικών Κανονισμών εργασίας του προσωπικού, σχέδια των οποίων υποβάλλει το Δ.Σ. και εγκρίνει  η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α)  Μεριμνά για την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισμού.

β) Προωθεί ή πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.

γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία.

ε) Επιβλέπει μαζί με τον Ταμία και ελέγχει με μονογραφή τη σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του Ταμείου, οι οποίες υποβάλλονται και στο Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς και του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του έτους και την υποβολή τους στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις.

ζ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

η) Εκθέτει την κατάσταση του Συνεταιρισμού και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

θ) Δίνει προς την Εποπτεύουσα Αρχή, το Εποπτικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές όλες τις πληροφορίες, που ζητούνται απ’ αυτούς. 

2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

 

3. Ο Γραμματέας

α) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.

β) Συντάσσει την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών.

γ) Έχει την Διεύθυνση των Γραφείων του Συνεταιρισμού και του Αρχείου.

δ) Προΐσταται του βοηθητικού προσωπικού του Συνεταιρισμού και ρυθμίζει τις εργασίες του.

Σε περίπτωση απουσίας του Γραμματέα,  αυτός αναπληρώνεται από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Ο Ταμίας εκτελεί την ταμειακή εργασία σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

α) Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των μελών του Συνεταιρισμού προς αυτόν και κάθε οφειλής γενικά προς τον Συνεταιρισμό, καθώς και των διαφόρων οφειλών προς το Συνεταιρισμό.

β) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, σύμφωνα με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον ίδιο. Αν η διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας, λόγω του εύρους της, ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε υπαλληλικό προσωπικό του συνεταιρισμού ο Ταμίας έχει την ευθύνη της παρακολούθησης αυτών και τη συμμόρφωση των, με τα οριζόμενα από το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)  Εκτελεί κάθε σχετική προς την Υπηρεσία του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου,  τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.

ε) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με τον Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.

στ) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού, σε μετρητά ποσό έως 2.000 χιλιάδες ευρώ,  το οποίο μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένα από τα καθήκοντα του Ταμία μπορούν να ανατεθούν σε υπάλληλο του Συνεταιρισμού.

Άρθρο 25

Το Εποπτικό Συμβούλιο

1.Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται με όμοιο τρόπο όπως και το Δ.Σ. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.

2. Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

3. Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση δια της υποβολή σχετικής αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Αν το διοικητικό συμβούλιο δε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε  ημέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού συμβουλίου, τη σύγκληση  διατάζει  το  ειρηνοδικείο  ύστερα  από αίτηση του Εποπτικού Συμβουλίου, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος. 

Άρθρο 26

Συμμετοχή σε Δευτεροβάθμιες Ενώσεις

Ο Συνεταιρισμός αντιπροσωπεύει μια συνολική προσέγγιση στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Γι’ αυτό προβλέπει  και ένα επιπλέον επίπεδο τους “δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς” που ασχολούνται με την έρευνα, την καινοτομία, τη χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τις καταναλωτικές ανάγκες κλπ., οι οποίοι μπορούν να αναπαράγουν την κουλτούρα του συνεργατισμού-συνεταιρισμού στις βασικές δραστηριότητες της καθημερινότητας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συμμετέχει σε Ένωση Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,  ο Συνεταιρισμός μπορεί να συμμετέχει σε Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4430/2016, όπως σήμερα ισχύει, με σκοπό την  προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της Ένωσης, και την ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Άρθρο 27

Διάλυση - Εκκαθάριση

1.  Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α) Αν αποφασίσει η γενική συνέλευση.

β) Αν κηρυχτεί σε πτώχευση.

γ)  Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των εξήντα πέντε (65).

Η διάλυση καταχωρίζεται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και στο μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ.

2. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία του εμπορικού νόμου. Την εκκαθάριση διενεργεί το εποπτικό συμβούλιο. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφ' όσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στα μέλη ανάλογα με τις μερίδες τους.

3. Αν ο Συνεταιρισμός διαλυθεί λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό,  είναι δυνατή η αναβίωση του με απόφαση της γενικής συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο του ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού λόγω μειώσεως των μελών του ,αυτός αναβιώνει αν μέσα σε 3 μήνες  συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών και ακολουθήσει ,μέσα σε ένα μήνα απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται εκτάκτως.

4. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συγχωνευτεί με άλλο ή άλλους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος Συνεταιρισμός θα έχει το χαρακτήρα και τους σκοπούς του Συνεταιρισμού. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων και καταχώρηση του νέου καταστατικού, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεί τις βασικές διατάξεις του παρόντος, στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου εκείνου, στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του ο μετά τη συγχώνευση κοινωνικός συνεταιρισμός. Από την καταχώριση αυτή ο νέος κοινωνικός συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνεταιρισμών που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται απ' αυτόν χωρίς διακοπή.

Άρθρο 28

Έκτακτη εισφορά

1.   Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των μελών, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη γενική συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη. Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.

2.   Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο στο ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ' αυτό εκτελεστός.

3. Ο Συνεταιρισμός κηρύσσεται σε πτώχευση στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου:

α)Με αίτηση οποιουδήποτε δανειστή, αν το διοικητικό συμβούλιο δε συγκαλεί τη γενική συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς.

β)Με αίτηση του Συνεταιρισμού ή οποιουδήποτε δανειστή, αν η επιβολή έκτακτης εισφοράς αποτύχει. Αρμόδιο για την πτώχευση δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα εισηγητή δικαστή εκτελεί ο ειρηνοδίκης. Σύνδικος διορίζεται αυτός που υποδεικνύει η πλειοψηφία των πιστωτών, εκτός αν σπουδαίος λόγος δεν το επιτρέπει.

Άρθρο  29

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 29 άρθρα, αφού κωδικοποιήθηκε, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη από αυτούς, προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, και όπου αλλού επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.